SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE/VEYA SİTEMİZDEN HİZMET ALARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA GEZİ MAKİNESİ’NİN TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

TANIMLAR

Gezi Makinesi Ticket Ticket: Gezi Makinesi Turizm Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait biletleme sisteminin adını ifade eder. Platform: Gezi Makinesi Ticket’nun bilet alanlar ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan internet sitesini ve diğer tüm bileşenlerini ifade eder. Gezi Makinesi Ticket Sistemi: Gezi Makinesi Ticket’nun halihazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap yöntem ve platformlarını ifade eder. Fikirler: Gezi Makinesi Ticket tarafından kurulacak Satış Ağı’nın planlaması amacıyla Gezi Makinesi Ticket tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder. Satış Ağı: Gezi Makinesi Ticket’ya ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek Perakende, Çağrı Merkezi , İnternet, Grup Satış ve bunun benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı ifade eder. Bilet:: Platform tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta eki(PDF), basılı kağıt ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle Tüketicilere gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu ve etkinlik mekanında bilet satın alan kullanıcılara dağıtılacak olan fişleri ifade eder. Tüketici: İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için ticari amaç gütmeden tamamen şahsi kullanım için bilet almaya istekli ve bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Müşteri: Gezi Makinesi Ticket Platformunda üyelik gerçekleştirerek etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri ifade eder. Etkinlik: Müşteri tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan tüm etkinlikleri ifade eder. Kişisel Veri: Tüketicilerin ve Müşterilerin Gezi Makinesi Ticket Sistemini kullanarak gerçekleştirdikleri bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri ifade eder. Ayrıca Müşterinin düzenleyeceği etkinlikler için kayıt aşamasında ekleyeceği özel sorularla elde edilen Tüketici verilerini ifade eder. Mahal: Müşteri tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği mekanı ifade eder. Etkinlik Gişesi: Etkinliklerin yapılacağı mekanda satış yapmak üzere çalıştırılan merkez gişeleri ifade eder. Havuz Hesap: Gezi Makinesi Ticket tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.
Bilet Bedeli: Müşterinin etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı brüt bedeli ifade eder.(Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil)
Hizmet Bedeli: Gezi Makinesi Ticket’nun vermiş olduğu hizmet karşılığında Müşterinin belirlemiş olduğu Brüt Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını ifade eder.
İşlem Bedeli: Tüketicilerin Gezi Makinesi Ticket sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli ifade eder.

SÖZLEŞMENİN AMACI

Gezi Makinesi Ticket, Türkiye’de spor aktiviteleri, konserler, iş toplantıları, kongreler, konferanslar, fuarlar, sinema gosterimi, ve diğer etkinlikler düzenleyen organizasyonlar için çevirim içi bilet satış platformu oluşturmuş ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin vermiş olduğu çerçevede kültürel, sportif, eğitim, iş, fuar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenleyen, kolaylaştıran ve organize eden gerçek veya tüzel kişidir. İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin düzenleyeceği Etkinliklerin bilet satışı amacıyla Gezi Makinesi Ticket’nun Satış Ağı’ından yararlanması, Tüketicilerin Gezi Makinesi Ticket platformunu kullanarak bilet alma ve dağıtım hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlenmesini sağlamaktır.

TARAFLAR

Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Gezi Makinesi Turizm Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti (kısaca “Gezi Makinesi Ticket”) ile Bilet satın alma işlemi yapan Tüketici ve Gezi Makinesi Ticket ile Müşteri arasında sitenin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Gezi Makinesi Ticket’nun hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve Gezi Makinesi Ticket’nun internet sitesinde, Müşteri ve/veya Tüketici tarafından onaylanmasına ilişkin ilgili kutucuğun işaretlenmesi ve sonrasında işlem yapıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Tüketici ve Müşteri, Platforma üye olarak, Gezi Makinesi Ticket Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda Kullanıcı olabilir. Gezi Makinesi Ticket’da etkinlik düzenleyen kişi kısaca bu sözleşmede “Müşteri” olarak yer alabilir. “Müşteri” Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Gezi Makinesi Ticket Sistemi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Üyelik işlemi, Müşteri olmak isteyen kişinin Gezi Makinesi Ticket Sistemi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Gezi Makinesi Ticket Sistemi tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Müşteri olma hak ve yetkisi sağlanamaz.
b) Platforma üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Gezi Makinesi Ticket tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Gezi Makinesi Ticket tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Gezi Makinesi Ticket Platformuna kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Gezi Makinesi Ticket Platformu üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Müşteri ve Gezi Makinesi Ticket’nun Hak ve Yükümlülükleri
a) Müşteri, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Gezi Makinesi Ticket Platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve Gezi Makinesi Ticket Platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Gezi Makinesi Ticket Platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Gezi Makinesi Ticket’nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gezi Makinesi Ticket’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Müşterilerin Gezi Makinesi Ticket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Platforma erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Müşterilerin sorumluluğundadır. Müşterilerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşterilerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Gezi Makinesi Ticket’nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Müşteriler, Gezi Makinesi Ticket Platformu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Gezi Makinesi Ticket, Müşteriler tarafından Gezi Makinesi Ticket Platformun iletilen veya Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, Tüketicilere veya Müşterilere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiç bir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Müşteriler, Gezi Makinesi Ticket’nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinden, Gezi Makinesi Ticket’nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere bağlantı(“link”) verebilir. Bu bağlantılar, Müşteriler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Gezi Makinesi Ticket tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Gezi Makinesi Ticket Sistemi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Gezi Makinesi Ticket’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g) Gezi Makinesi Ticket’nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Gezi Makinesi Ticket Platformunu kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Müşterilerin, Gezi Makinesi Ticket Platfomrmu dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Müşteri, Gezi Makinesi Ticket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Gezi Makinesi Ticket Platformu dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Gezi Makinesi Ticket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterilerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk Müşterilere aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiç bir şekilde Gezi Makinesi Ticket sorumlu tutulamaz.
h) Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Gezi Makinesi Ticket Platformunda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Gezi Makinesi Ticket’nun, Gezi Makinesi Ticket’nun yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Gezi Makinesi Ticket, Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Gezi Makinesi Ticket Platformunun hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini yasal ya da yasal olmayan yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Gezi Makinesi Ticket’nun 3. Kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterilerin site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da Müşteriye bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Gezi Makinesi Ticket’nun Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Gezi Makinesi Ticket’nun hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da Müşterilere maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Müşteri tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 2(İki) gün içinde Tüketicilerin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış Tüketicilere ücretleri, Müşterini’nin iade bedeli olan 3 TL + KDV ve satılan bilet bedelinin %3+KDV’si oranında toplam bedeli ödemesi doğrultusunda Gezi Makinesi Ticket tarafından Tüketicilerin kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 7(Yedi) İş günü içinde iade edilecektir. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Müşteri hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Müşterinin Platform üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgileri Müşteri tarafından Platformda ilgili bölüme Müşteri tarafından kayıt edilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden 7(Yedi) gün sonrasına denk gelen ilk iş gününde yapılacağı Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.
k) Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple Müşteri tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Gezi Makinesi Ticket’nun bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Gezi Makinesi Ticket hiç bir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Gezi Makinesi Ticket’nun 3. Kişilere, Müşterilere ya da Tüketicilere karşı hiç bir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.
l) Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformunun hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Gezi Makinesi Ticket Platformunun veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformunda sunduğu hizmetler kapsamında Müşterilere belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya taahhüt vermemektedir. Gezi Makinesi Ticket Platformu ve içeriği “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformunun ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformunun kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.
m) Gezi Makinesi Ticket, Gezi Makinesi Ticket Platformunda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Gezi Makinesi Ticket Platformuna “blog” koyma, Müşterilerin Gezi Makinesi Ticket Platformuna yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Müşteriler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Gezi Makinesi Ticket, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
n) Gezi Makinesi Ticket tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Gezi Makinesi Ticket ilgili Müşterilerin Platform hizmetlerini kullanımına son verebilir, gelecekte Gezi Makinesi Ticket Platfromunu kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
o) Müşteriler, Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Gezi Makinesi Ticket Platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Gezi Makinesi Ticket’nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Gezi Makinesi Ticket, Müşterilerin hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Gezi Makinesi Ticket Platfromunda verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Gezi Makinesi Ticket Platformunu istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Gezi Makinesi Ticket tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Müşterilerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Gezi Makinesi Ticket tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Müşterilere duyurulur.
r) Gezi Makinesi Ticket, Müşterinin düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Müşterinin etkinlik sayfası oluştururken belirlemiş olduğu Bilet Bedelinin(Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil) %5 + KDV ‘si ve %3+ KDV(Ödeme Sistemleri Komisyonu) tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Müşterinin Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturası ise yine Müşterinin Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinde üye olurken kayıt etmiş olduğu e-posta adresine e-fatura/e-arşiv yöntemi ile iletilecektir. İlgili alana fatura oluşturabilmek için gerekli olan Müşterinin tüzel kişi olması durumunda Şirket ticari unvanı, ticaret sicilde kayıtlı adres bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası, Müşterinin gerçek kişi olması durumunda için TC kimlik numaraları ve ikamet ettikleri açık adres bilgileri kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Müşteriye herhangi bir ödeme yapılmama hakkının Gezi Makinesi Ticket’da olduğu Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.6.2. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri
“Müşteri aynı zamanda Tüketici olabilir ancak Müşteri olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.”
a) Müşteri, Gezi Makinesi Ticket Platformu hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm Gezi Makinesi Ticket Platformu Kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
b) Müşteri işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamı ile gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
c) Müşteri hiç bir şekilde Gezi Makinesi Ticket Platformu üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve Müşterilere veya Gezi Makinesi Ticket’ya karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Müşterinin bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, Tüketiciler tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya Gezi Makinesi Ticket tarafından taspit edilmediği takdirde, Gezi Makinesi Ticket tarafından, Etkinlik gerçekleştikten sonra ki 5. İş gününde, Müşterinin Gezi Makinesi Ticket Platformunda ilgili bölümde belirtmiş olduğu Banka Hesabı’na transfer edilir. Müşterinin herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinliğe bilet almış olan Tüketicilere ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk Tüketicilere karşı Organizatöre aittir.
e) Organizatör, Gezi Makinesi Ticket Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Tüketicilere mali mevzuata uygun perakende satış fişi, bilet ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Tüketicilere teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Gezi Makinesi Ticket tarafından müşterinin Gezi Makinesi Ticket Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde Organizatör bu belgeleri Tüketicilere ulaştırmazsa Tüketicilere ücret iadesi hizmet bedeli düşülerek gerçekleştirilir. Mali mevzuata uygun belgelerin Tüketicilere teslim edilmemesi ve/veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Gezi Makinesi Ticket’yu nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri Organizatör tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Gezi Makinesi Ticket Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.
g) Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatöre aittir.
h) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Gezi Makinesi Ticket’ya ait değildir. Organizatörün gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Tüketici haklarından Gezi Makinesi Ticket’nun bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör sorumludur. Gezi Makinesi Ticket Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Gezi Makinesi Ticket değildir.
i) Gezi Makinesi Ticket, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi Gezi Makinesi Ticket Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Tüketicilere, Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.
j) Gezi Makinesi Ticket Sistemi’nde bulunan bilet ücretleri tamamen Organizatör tarafından belirlenmektedir. Gezi Makinesi Ticket’nun bilet ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.
k) Gezi Makinesi Ticket’nun Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, İşlem ücreti, Teslimat bedeli ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır. Gezi Makinesi Ticket, her bir bilet satış işlemi karşılığında belirlemiş olduğu işlem bedelini bilet bedeli üzerine ekleyerek Tüketicilerden tahsil eder.
l) Gezi Makinesi Ticket Sistemi üzerinde elde edilen hasılatın Organizatörlerin Gezi Makinesi Ticket Sistemi’ne kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 50 TL(Vergiler Dahil) olmalıdır.
m) Gezi Makinesi Ticket Sistemi’nde ücretli Etkinlik düzenleyebilmek için her bir Etkinliğin kapasitesi asgari 5 kişi, bilet ücretlerinin de asgari 5 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında Etkinlik düzenlenemez.
n) Kapasitesi 5 kişi olan ve minimum 5 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen Etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik gerçekleşse dahi, Etkinlik iptal edilmiş sayılarak Tüketicilere ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri iade edilmez. Tüketici bu durumda Gezi Makinesi Ticket’dan herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Tüketicilerin sorumluluğundadır.
o) Bilet Reklamları: Gezi Makinesi Ticket tarafından oluşturulan satış ağı vasıtasıyla satılan ve Tüketicilere gönderilen tüm biletlerin reklam satış hakları Gezi Makinesi Ticket’ya aittir. Bu alanlarda yer alacak reklamlar ile ilgili Gezi Makinesi Ticket’nun Müşteriye herhangi bir bilgi verme, onay ve/veya izin alma sorumluluğu bulunmamaktadır. Gezi Makinesi Ticket, reklam alanlarının kullanımı ile ilgili olarak ilgili kanun ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Tam Bilet Erişimi ve Münhasırlık:Taraflar, Müşteri’nin Gezi Makinesi Ticket’ya: işbu Sözleşmede kabul olunduğu şekilde, Gezi Makinesi Ticket tarafından oluşturulacak Satış Ağı vasıtasıyla, genel kamu satışına amade olan Biletlerin satım hakkını tanıdığını, kabul ederler.
r) Hizmet Bedelleri ve Diğer Ücretler:Taraflar, Gezi Makinesi Ticket’nun, Ek’te aksi belirtilmedikçe Ana Gişeler’den satılacak biletler dahil olmak üzere Satış Ağı üzerinden satılan bütün biletler için Tüketiciler’den alınacak hizmet bedellerini belirlemeye yetkili olduğunu kabul eder.
Gezi Makinesi Ticket’nun Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, Sipariş ücreti, Teslimat bedeli, İşlem ücreti, biletleme ücreti ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır.
Müşteri, Gezi Makinesi Ticket sistemini kullanarak, Gezi Makinesi Ticket’nun, Müşteri için sadece bilet satışına aracılık hizmeti verdiğini, Gezi Makinesi Ticket’nun, bu sistemden yapılan işlemler sonucunda, Müşteri, mali mevzuatla ilgili oluşacak tüm mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getireceğini, oluşacak bu yükümlülükleri yerine getirmediği durumlardan Gezi Makinesi Ticket aleyhine kaynaklanacak zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
s) Etkinliklerin Ertelenmesi ve İptali:Müşteri tarafından organize edilen Etkinliklerden herhangi bir tanesi, sözkonusu Etkinliğin bilet satışı başladıktan sonra (Müşteri’nin ihlali veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı) ertelendiği, iptal edildiği veya Etkinliğin bir veya birkaç gösterisinin tamamlanmadığı takdirde, taraflar aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır.

Satış Ağı üzerinden satılan ve iptal, erteleme veya Etkinliğin bir gösterisinin tamamlanmaması veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere buna benzer sebeplerle geçersiz kılınmış her bir bilet için, veya bir Etkinliğin ertelenmesi ve Tüketici’nin yeni tarihte söz konusu Etkinliğe gidemeyecek oluşu sebebiyle Biletlerin iptal edilmesi gerektiği hallerde geçersiz kılınan biletler (“Geçersiz Bilet”) üzerinden Gezi Makinesi Ticket’nun Müşteriye herhangi bir ödeme veya iade yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Gezi Makinesi Ticket, Satış Ağı üzerinden satmış olduğu Geçersiz Biletler için Tüketicilerden tahsil etmiş olduğu bedelleri Tüketicilere iade etmeyi kabul eder.

Müşteri, sözkonusu Etkinliğin iptalini ve buna bağlı geri ödeme prosedürünü ve politikasını kendisine ve etkinliğe ait web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden ilan ederek duyuracaktır. Müşteri sözkonusu tüm ilanların içeriği hakkında paylaşım için Gezi Makinesi Ticket’nun onayını almak zorundadır.

Satış Ağı üzerinden satılan her bir Geçersiz Bilet için Müşteri, Gezi Makinesi Ticket’ya 3 TL + KDV miktarında İptal Ücreti ve Etkinliğin iptal edildiği zamana kadar geçen sürede yapılan satışlara ait sanal pos ve kredi kartı komisyonları için %3 + KDV masraflarını ödeyecektir.

Etkinliğin ertelenmesi veya iptali sebebiyle Gezi Makinesi Ticket’nun ve çalışanlarının iptal tarihine kadar yapmış oldukları etkinliğin tanıtımına ilişkin masraflar da dahil tüm masraflar, Müşteri tarafından Gezi Makinesi Ticket’ya nakten ve defaten ödenecektir.

t) Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum: Müşteri, Gezi Makinesi Ticket tarafından kendisine aktarılacak olan, etkinlik bileti alan tüketicilerin verilerinin işlenmesine ilişkin olarak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun olarak hareket edeceğini; kişisel verileri, mevzuata aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 12. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Müşteri, Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verileri, işleme amacının ve/veya yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerinin gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir. Müşteri, kişisel verileri, söz konusu sürelerin sona ermesi ile birlikte re’sen veya ilgili kişinin yahut Gezi Makinesi Ticket’nun talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirecektir. Müşteri gerekli gördükleri takdirde kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanları ve sair sıfatlar ile kontrolleri altında veri işleyen kişiler ile kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin temini amacıyla yaptırımlar öngören gizlilik sözleşmeleri akdedeceklerini taahhüt ederler. Müşteri, Kişisel verilere ilişkin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Gezi Makinesi Ticket’nun yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
u) Müşteri site kullanım kurallarının kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu kurallara uygun hareket edeceklerini, aksi durumların tespiti halinde Platfom tarafından kendisine tanınmış olan hakları, üyeliğinikaybedebileceğini, hesaplarına blokaj konulabileceğini, gerekli durumlarda Tüketicilere ücretlerin Müşteriden onay almaya gerek olmaksızın iade edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Gezi Makinesi Ticket’nun Site Kullanım Kurallarında haber vermeksizin değişiklikler yapabileceğini ve bu değişikliklerin takibinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri
a) Tüketici, Gezi Makinesi Ticket Platformunda yer alan Etkinliklerin Müşteriler tarafından yayınlandığını ve düzenlendiğini, Gezi Makinesi Ticket’nun bu etkinliklere ait girilmiş bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, olası hatalı veya eksik bilgiler sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili Gezi Makinesi Ticket’nun hiçbir sebeple sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. b) Tüketici, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Gezi Makinesi Ticket’nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gezi Makinesi Ticket’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Tüketici, Platform aracılığı ile satın almış olduğu biletlere ait perakende satış fişi veya faturayı etkinliği düzenleyen Müşteri’den talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. d) Tüketiciler bilet satış hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu ve Gezi Makinesi Ticket tarafından kendilerine satın alma işlemi sonucunda herhangi bir iptal, iade, değişiklik hakları olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketiciler satın almış oldukları etkinlik biletlerini kendi belirleyecekleri yöntemler ile devir edebilir. Devir işlemi sırasında oluşabilecek tüm riski devir işlemi gerçekleştiren Tüketiciler arasındadır. Gezi Makinesi Ticket devir işleminden dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma ilişkin taraf olamaz. Devir işlemine konu olan bileti ilk satın alan Tüketici, devire konu bilet sebebiyle Gezi Makinesi Ticket’nun maddi ve manevi uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. e) Tüketiciler Müşterilerin düzenlemiş olduğu etkinliğe ait etkinlik sayfasında yazılı olarak yer almasa da kurallar olduğunu ve bu kuralları öğrenme yükümlülüklerinin tamamen kandilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallar sebebiyle Tüketicilerin Müşteriler tarafından etkinliklere alınmaması sebebiyle oluşacak iade işlemleri için Tüketicilerin bu durumu etkinlik bitiş tarihinden itibaren 48 saat içinde bileti satın alırken kullanmış oldukları eposta adresini kullanarak bilet Rezervasyon Kodu(PNR Numarası) ve işlem yapılan kredi kartına ait son 4 rakamı eposta olarak Gezi Makinesi Ticket’ya bildirmesi gerekmektedir. Bu durumun belirtilen sürede ve belirtildiği şekilde Tüketici tarafından Gezi Makinesi Ticket’ya bildirilmediği durumda Tüketici ücret iadesine ilişkin hakkından vazgeçmiş sayılacağını ve ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. f) Tüketici, işbu kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Gezi Makinesi Ticket Gizlilik ve Çerez Politikasını da okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. g)Tüketici kendisine platformda gerçekleştireceği bilet alım işlemi sonucunda kısa mesaj ve/veya eposta eki olarak pdf formatında dijital bilet gönderileceğini, gönderilen biletlerde yer alan rezervasyon(PNR) numaraları ve kare kodların biletin kontrol unsuru olduğunu, bu unsurların güvenliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu, herhangi bir ortamda bu kontrol unsurlarının fotoğraf çekilerek, not edilerek, dijital olarak iletilerek, kopyalanarak çoğaltılabileceğini ancak bu kontrol unsurlarının kime ait olduğuna ilişkin kontrol etkinlik giriş noktalarında yapılmak zorunluluğunun bulunmadığını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Platform tarafından gönderilen biletlere ilişkin tüm sorumluluk bileti alan Tüketiciye aittir. h) Tüketici bilet satın alırken doğru ve güncel bilgilerini kullanarak işlem yapmayı taahhüt ederler. Doğru veya güncel olmayan bilgilerden ötürü biletlere erişim konusunda yaşanacak sorunlarda Tüketiciler Gezi Makinesi Ticket’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda herhangi bir hak sahibi olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KULLANIM KOŞULLARI

a) Gezi Makinesi Ticket.com sitesi ve alt sayfalarında yer alan etkinliklerin adı, etkinliklerin detayı, etkinliklerin nitelikleri, mekan adı, mekan detayları, bilet adı, bilet detay bilgileri, kullanıcı adı, kullanıcı detay bilgileri, kullanıcı profil notları gibi metin içeriklerinin girişinin yapılabildiği alanlarda yazılan içeriklerden içeriği giren kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların yazdıkları yazılardan dolayı Gezi Makinesi Ticket hiçbir sorumluluk kabul etmez.
b) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmayan içerikler Gezi Makinesi Ticket’da yayınlanamaz. Bu gibi içeriklerden, içeriği giren kullanıcı sorumludur.
c) Topluluklar hakkında tahrik edici, küçük düşürücü görseller kullanılamaz, metin içerikleri yazılamaz.
d) Tehdit edici, küfürlü, nefret dolu içerikler ve/veya etkinlikler yayınlamak; din, dil, ırk, mezhep ayrımına yönelik etkinlikler oluşturmak, görseller kullanmak ve/veya metin içerikleri yayınlamak, kişileri küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.
e) Sosyal bir etkinlik niteliği taşımayan, salt propaganda niteliğinde ve kışkırtıcı etkinlikler oluşturmak, metin ve görsel içerikler yayınlamak yasaktır.
f) Gezi Makinesi Ticket.com ’da, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde satılan veya aracı olunan bir “ürünün” reklamını yapmanız ve bunlar dışındaki tüm ticari kaygı güden mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tanıtımını içeren konuların etkinlik, yorum, açıklama, bilgi, rezervasyon adı ve/veya detay vb. içerik olarak yayınlanması yasaktır.
g) Gezi Makinesi Ticket.com sitesi üzerinde ve alt sayfalarında kullanıcılar tarafından eklenmiş görsel materyallerin telif haklarının kontrolü kullanıcılara ve ziyaretçilere aittir. Gezi Makinesi Ticket’da yayınlanan görsel materyallerin orijinalliğinden, telifinin eserin sahibinden alınmış olmasından, ve T.C. yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmasından kullanıcılar sorumludurlar. Aksi herhangi bir durumdan Gezi Makinesi Ticket sorumlu tutulamaz.
h) Gezi Makinesi Ticket yöneticileri kurallara uymayan kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerini, etkinliklerini silme, mevcut hesaplarına bloke koyma hakkına sahiptirler.
i) Gezi Makinesi Ticket kurallarına uymayan kullanıcılar yöneticiler tarafından uyarılırlar. Ancak aynı davranışın tekrarı halinde kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerinin, etkinliklerinin silinmesi, mevcut hesaplarına bloke konması hakkı Gezi Makinesi Ticket yöneticilerine aittir.
j) Kurallara aykırı davranışlar sebebiyle silinen Etkinlik düzenleyicilerin etkinliklerinden bilet satın almış olan katılımcılara bilet ücretleri iade edilir. İade edilen bu rezervasyonlar için ödemiş oldukları hizmet bedeli iade edilmez.
k) Gezi Makinesi Ticket site kullanım kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı her zaman Gezi Makinesi Ticket’da saklıdır. Gezi Makinesi Ticket gerekli gördüğü durumlarda kullanıcılara haber vermeksizin site kullanım kurallarını değiştirebilir.
l) Gezi Makinesi Ticket.com sitesine üye olan ve üye olmadan da olsa hizmet alan herkes bu kurallara uygun davranacağını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Gezi Makinesi Ticket Platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Gezi Makinesi Ticket’un telif haklarına tabi çalışmalar) Gezi Makinesi Ticket’ya ait olarak ve/veya Gezi Makinesi Ticket tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Müşteri ve Tüketici, Gezi Makinesi Ticket Hizmetlerini, Gezi Makinesi Ticket bilgilerini ve Gezi Makinesi Ticket’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Gezi Makinesi Ticket’nun Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Gezi Makinesi Ticket’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Gezi Makinesi Ticket’nun, Gezi Makinesi Ticket Hizmetleri, Gezi Makinesi Ticket bilgileri, Gezi Makinesi Ticket telif haklarına tabi çalışmalar, Gezi Makinesi Ticket ticari markaları, Gezi Makinesi Ticket ticari görünümü veya Gezi Makinesi Ticket Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri
Gezi Makinesi Ticket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Gezi Makinesi Ticket Platformunda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Müşterinin ve Tüketicinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Gezi Makinesi Ticket, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Gezi Makinesi Ticket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gezi Makinesi Ticket ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Müşteri ve Tüketici Gezi Makinesi Ticket Platformuna üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Müşteri ve Tüketicinin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Gezi Makinesi Ticket, Müşteri ve Tüketicinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Gezi Makinesi Ticket Platfromu içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Müşteri veya Tüketici, fesih sebebiyle, Gezi Makinesi Ticket’nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Müşterinin veya Tüketicinin, herhangi bir yöntem kullanarak, Gezi Makinesi Ticket Sistemi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Gezi Makinesi Ticket Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması
b) Müşterinin veya Tüketicinin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Müşteri veya Tüketici üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Müşterilerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi
e) Müşterilerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi